Onder de titel ‘Niet pesten maar aanpakken!’ presenteert het Landelijk Netwerk Autisme (LNA) een concrete handreiking om pesten van leerlingen met autisme aan te pakken in het regulier en speciaal (basis)onderwijs en in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Scholen moeten hun leerlingen een veilige omgeving bieden waarin zij zich harmonieus en op een positieve manier kunnen ontwikkelen. Daarvoor moet het schoolteam een veilig onderwijsklimaat scheppen met duidelijke afspraken en regels. Pesten komt in alle vormen van onderwijs voor en ondermijnt de veiligheid op scholen. Om leerlingen tegen dit soort situaties te beschermen wordt op veel scholen een anti-pestbeleid ontwikkeld of ingezet. Een pestprotocol maakt veelal onderdeel uit van anti-pestbeleid en vormt een tastbaar document om pesten preventief en curatief aan te pakken en het anti-pestbeleid naar buiten toe uit te dragen. Preventie in de vorm van een gedegen en in alle geledingen van de school breed gedragen anti-pestbeleid met vaste regels en afspraken, die zijn vastgelegd in een pestprotocol, lijkt de meest voor de hand liggende methode om pesten zoveel mogelijk te bestrijden. Dit is zo in de gebruikelijke context van ‘een dadergroep’ en ‘een slachtoffer’ binnen een groep leerlingen die geacht worden ‘normaal’ te kunnen functioneren.

Anders wordt het wanneer er sprake is van een gemêleerde groep leerlingen met leer-, aandachts-, informatieverwerkings- of gedragsstoornissen, voor wie het extra moeilijk is om op een sociaal aanvaardbare manier met elkaar om te gaan en zich aan algemeen geldende normen en waarden te conformeren. Leerlingen met autisme worden in dergelijke settings nagenoeg altijd gepest. Een consequent en proactief sanctiebeleid is dan nodig om pesten aan te pakken en de veiligheid van de groep te waarborgen.

Onder de werktitel ‘Niet pesten maar aanpakken!’ heeft het Landelijk Netwerk Autisme in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, De Rede in Lelystad, professionals uit het onderwijsveld en ervaringsdeskundige ouders een concrete handreiking ontwikkeld om het pesten van leerlingen met autisme aan te pakken.

‘Niet pesten maar aanpakken!’ biedt concrete instrumenten, waaronder ‘kettingkoppelen’, de ‘pestmeter’ en ‘maatjesmeter’, die een bijdrage zullen leveren aan een betere integratie van leerlingen met autisme in het regulier en speciaal (basis) onderwijs en voortgezet onderwijs.

Het pestprotocol autisme is vanaf heden te bestellen via de webshop van het Landelijk Netwerk Autisme te Utrecht.

Prijs: € 7,50.
Website: www.landelijknetwerkautisme.nl